Norrköpings hamn – en katalysator för regional utveckling

Norrköpings kommun och
Norrköpings Hamn AB gör
en jättesatsning på Pampushamnen
på Händelö. Investeringen
på cirka en miljard
kronor innebär bland annat
längre kaj, fördjupad hamnbassäng
och en utökad
hamnplan. Det är en kraftfull
investering i hamnen, med
fokus på långsiktig tillväxt.

Östergötland är redan idag
en av Sveriges främsta logistikregioner,
med stor betydelse
för hela landet. Det är med det
som utgångspunkt man kan se på det
som nu sker i hamnen och dess omgivning.
Det menar Ola Hjärtström,
marknadschef på Norrköpings Hamn.
– Det är en strategisk framtidsinvestering
där Norrköpings kommun som
ägare tryggar regionens behov av hållbara
transporter och därmed även dess
framtida tillväxtmöjligheter och attraktionskraft
för många år framöver.
Övergripande handlar det alltså om
att långsiktigt befästa Norrköping och
hela regionens framtida position som
en av landets starkaste logistiknoder.
Men det är mer än bara en hamn. Det
är en mötesplats där stora mängder
gods, transportslag och olika aktörer
inom näringslivet strålar samman.
– Hamnen är en viktig kugge i den
regionala satsningen att skapa hållbara
transportkedjor, integrerade lösningar
med målet att få mer transporter
på järnväg och sjöfart, säger Ola
Hjärtström, som betonar att hela
Östgötaregionen är beroende av en
modern hamn med stor kapacitet och
smarta logistiklösningar och det kommer
Norrköpings hamn verkligen att
vara när allt står klart 2023.
Samtidigt ska man ha klart för sig att
hamnverksamheten redan innan utbyggnaden
är viktig, både regionalt och
nationellt. Här passerar en betydande
del av svensk export och import. Och
mer kommer det utan tvekan att kunna
bli med den ökade kapacitet som utbyggnaden
i Pampushamnen
innebär.

Just nu pågår förberedelsearbeten
inför muddring av hamnbassängen
som påbörjas efter sommaren. Hamnbassängen
ska alltså bli djupare och
längre, kajer ska förlängas för att därmed
möjliggöra för både större fartyg
och ökade godsvolymer. Nya markytor
ska dessutom anläggas för den
växande hanteringen av containers
och diverse gods.
Parallellt pågår i Trafikverkets regi
bygget av en ny elektrifierad godsjärnväg
som är en helt ny koppling
från stambanan till hamnområdet. Att
det här sammantaget är betydelsefullt
för det befintliga näringslivet säger sig
självt. Här finns ett flertal stora lokala
och regionala aktörer, både inom handel
och industri, som är helt beroende
av en modern hamn. Att det dessutom
kommer att bidra till både Norrköpings
och Östgötaregionens attraktionskraft
som logistiknod är lika självklart.

Det var till exempel just tillgången
till en djuphamn som starkt bidrog till
att Rusta valde att etablera sitt nordiska
centrallager i Norrköping, bara
ett par kilometer från hamnen. Sedan
etableringen 2015 har företaget byggt
ut sin jättelika lagerverksamhet i flera
etapper. Förhoppningen är givetvis att
en utbyggd djuphamn ska bidra till
fler liknande etableringar.
– Visst, det blir en kraftfull ökning
av vår kapacitet, men för oss handlar
det inte bara om det. Vår ambition som
hamn är att med vår kompetens, erfarenhet
och våra tjänster alltid erbjuda
hållbara och effektiva lösningar utifrån
våra kunders önskemål. Det handlar då
också om att förstå och möta deras förväntningar
och behov ifråga om tillgänglighet
och produktivitet i hela den
regionala transportkedjan.

Med andra ord, hela kedjan, att lassa
och lossa gods, från industri och
företag till slutkund – måste vara hållbar
och där har Norrköpings hamn en
nyckelroll.
– Vår kapacitetsökning innebär
alltså att vi samtidigt utvecklar hela
vår roll gentemot marknaden. Det
handlar som sagt grundläggande om
att bidra till Norrköpings och hela regionens
framtida utveckling.