Nu ska ytterstaden planläggas En kraftfull satsning som är unik i Sverige

0
254

Linköpings kommun arbetar
med att ta fram en långsiktig
utvecklingsplan och
strategi för ytterstaden.

Vi står inför en fortsatt befolkningsökning
och behovet av nya bostäder är
stort. Då gäller det att sätta fokus på hela
Linköping. Därför tar vi nu fram en långsiktig
plan som anger inriktningen för ytterstadens
utveckling, säger Fanny Wahlqvist,
översiktsplanechef i Linköpings
kommun.
Hon förklarar att ytterstaden är
de stadsdelar som ligger som i en
ring kring innerstaden. Det inkluderar
stadsdelar som Skäggetorp,
Ryd, Östra Valla, Berga och Hjulsbro,
totalt ett 20-tal områden.
– Vi har tidigare gjort en utvecklingsplan
för innerstaden som antogs
våren 2016. Nu gör vi en liknande
satsning, fast vidareutvecklar
strategierna för ytterstaden, förklarar
Fanny Wahlqvist.
Hon berättar att tillägget är ovanligt.
– En så här samlad satsning på en ytterstad
har vi inte sett tidigare i Sverige.

Tillägget kommer att fokusera på den
byggda miljön och hantera vissa frågor
som saknades i översiktsplanen för staden
Linköping. Det handlar om ytterstadens
stadskvaliteter, social sammanhållning,
hållbar livsstil, privat och offentlig
service och grönstruktur.
– Tillägget är en överenskommelse
mellan kommunen och de aktörer som
utvecklar staden. Vi tittar på hur ytterstadens
olika stadsdelar kan länka samman
och hur dess urbana kvaliteter kan öka.
I arbetet med att ta fram ett förslag till
plan spelar kommuninvånarna en avgörande
roll, poängterar Fanny Wahlqvist.
Det handlar om att fylla i kunskapsluckor.
Redan förra året bjöds invånarna in till
medborgardialog, då genom att beskriva sina
favoritplatser i ytterstaden.
– Vi har vänt oss till invånarna
som bor, jobbar eller
går i skolan i de områden vi kallar
för ytterstaden. Vi har ställt frågor
kring vad man tycker är bra, vad man
tror kan utvecklas och så vidare.
Under våren har arbetet fortsatt med
webbenkäter, utställningar och workshops.

– Responsen och intresset har varit
stort. Vi fick över 800 enkätsvar och ett
40-tal personer dök upp vid de workshops
som hölls i Ryd, Lambohov och
Hjulsbro, berättar Fanny Wahlqvist.
Arbetet att ta fram en utvecklingsplan
för ytterstaden är ännu i ett tidigt skede
och väntas pågå under de närmaste åren.
Under hösten kommer ett förslag att arbetas
fram som kommer att gå ut på ett
samråd i början av 2019. Sedan kommer
själva förslaget att ställas ut och först någon
gång under 2020 kan det finnas en
plan att ta beslut om och som då siktar
mot 250 000 invånare i kommunen.
Utvecklingsplanen för ytterstaden blir
ett tillägg till Översiktsplan för staden
Linköping som antogs av kommunfullmäktige
2010.

Text: Samuel Hultberg