Nytt resecentrum nästa

0
238

Nytt resecentrum

Det största som hänt Norrköping i mannaminne! Ja, det handlar naturligtvis om den nya dubbelspåriga järnvägen Ostlänken. – Sveriges om några år största samhällsutvecklingsprojekt.

Jag får nästan nypa mig i armen för att förstå att allt detta ska hända, och att det ska hända snart. Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) är minst sagt entusiastisk i sina kommentarer. ”Med Ostlänken står vi inför den mest omfattande stadsutvecklingen sedan början av 1900-
Men vad innebär det konkret för Norrköping i fråga om påverkan och betydelse för den framtida stadsutvecklingen? Och hur snart kommer vi att märka av det?

Här kan det vara på sin plats att direkt dra ner alla förväntningar om klara och snabba besked. Och det av den enkla anledningen att inga beslut är tagna ännu. Däremot pågår ett omfattande utredningsarbete, både på Trafi kverket och bland planerare på stadsbyggnadskontoret här i Norrköping.
– Trafi kverket tar fram en järnvägsplan för att sedan bygga järnvägen, spår, tunnlar, broar och plattformar. Parallellt tar vi fram alla detaljplaner som berör oss här lokalt i Norrköping, säger Josef Erixon, plankoordinator för de olika delarna inom Ostlänkenprojektet som berör Norrköping. Det handlar om allt från gator, torg, parker till nya stationslägen med nödvändiga byggnader, framförallt ett nytt resecentrum.

Det som alltså berör och mycket påtagligt kommer att påverka Norrköping under det närmaste decenniet handlar i stora drag om tre delar: en ny dragning av dubbelspårig järnväg genom Butängen, ett nytt Resecentrum och en flera kilometer lång järnvägstunnel från Norrtull till Borgs kyrka.
Michael Porath är projektledare för det nya resecentrumet. Han betonar att inga beslut om vare sig sträckningen genom Norrköping eller exakt läge för resecentrum är tagna. Men han räknar med att detaljerna ska ligga på plats inom ett år. Många viktiga beslut tas redan nu under våren.

Fokus i arbetet ligger först och främst på funktionen för kollektivtrafi kresenärer. Trafi kverkets krav är att resenärer ska kunna byta mellan buss/spårvagn och tåg på 3 minuter. Det ska alltså gå snabbt och smidigt. – Hur anläggningen ska utformas är en senare fråga. Så mycket kan jag ändå säga att det nya resecentrumet blir en magnet med liv och rörelse i stadsmiljön.
Först och främst en utgångspunkt för kollektivtrafi ken. Men det kommer också att innehålla kommersiella aktiviteter med butiker, hotell och verksamhetslokaler. Även intilliggande bostadsmiljöer. Det kommer definitivt att starkt bidra till Norrköpings framtida tillväxt.Kommunens uttalade vilja är att tågspåren får ett upphöjt läge över mark så att den barriäreffekt som annars blir följden av en järnväg kan undvikas. Under spåren skulle alltså nya gator och spårvagnslinjer kunna dras. Det skulle med andra ord betyda en sammanlänkning där södra Butängen, får nytt liv och blir en naturlig del av innerstaden. Översiktsplanen talar om en stadsdel med cirka 6 000 boende och 6 000 arbetande.
– Den stora fördelen för boende i området är givetvis det gångavstånd man får till resecentrumet och därmed till kollektivtrafi k och viktiga målpunkter både inom och utanför staden, säger Michael Porath. Han påpekar att samma sak självklart gäller för boende i Saltängen som precis som södra Butängen står inför en omfattande omvandlingsprocess.

Josef Erixon, som alltså arbetar med att koordinera de olika planerna inom Ostlänkenrojektet, betonar den stora betydelse den nya järnvägen har för regionen.
– Framförallt att än mer knyta samman Norrköping och Linköping och de olika orterna där emellan. Norsholm och Kimsta får nu en helt annan möjlig-het att växa och utvecklas. Det samma gäller Åby. Självklart känns det också väldigt lockande att avståndet minskas till Stockholm.

Foto: Fotofabriken

Illustration: Erik Telldén