På gamla hamnområdet ska nya attraktiva bostäder växa fram

0
363

När Industrihamnen, bangården
och stationsområdet flyttas
kommer den nya stadsdelen
Västerport att växa fram vid
vattnet

Många kuststäder flyttar idag
sina hamnar för att kunna
bygga attraktiva havsnära
bostäder. Den stora vinsten är att staden
får kontakt med havet. Än så länge avskärmas
denna kontakt i Varberg genom
järnvägens och hamnens placering. När
hamnen flyttas och järnvägen leds i en
tunnel under staden kommer denna barriär
att försvinna och stora ytor mark
blir tillgängliga i allra bästa läge.
Kommunen planerar att bygga minst
2 500 lägenheter i området. Men Västerport
ska inte bli ett renodlat bostadsområde,
utan en stadsdel. Här kommer det
att finnas verksamheter, som offentlig
service och butiker, och många offentliga
mötesplatser.
– Västerport ska vara en del av staden
och dess gatunät, säger Claes Premmert,
projektledare för Västerport. Man ska
känna att man rör sig i stadens centrala
delar även här.
– Redan nu är de förberedande arbetena
igång, vi har till exempel rivit silos
i hamnen, för att komma åt att lägga
ledningar till den nya stadsdelen. 2019
flyttar färjan från sin nuvarande plats,
och efter det kan vi börja med att stabilisera
kajerna samt höja marken som
säkerhet för kommande havsnivåhöjningar.

Den första etappen av Västerport byggs
i den södra delen av området med planerad
byggstart 2020. I etapp ett planeras
för cirka 500 lägenheter, ett hotell
samt kommersiella lokaler.
Ett par år senare är det dags för
Industrihamnen
att flytta sin verksamhet
till Farehamnen som byggs ut (se artikel
på detta uppslag) och då kan etapp
två av Västerport komma igång. Men allt
hänger ihop: först när Varbergstunneln
öppnat för trafik 2024 kan även den delen
som nu är stationsområde börja byggas.
Hela Västerport beräknas kunna
färdigställas under 2030-talet.
Exakt hur Västerport ska se ut är ännu
inte klart. Men kommunen har beNärslutat att det ska vara en varierad stadsdel,
både när det gäller byggnader och
upplåtelseformer. Många olika byggherrar
kommer att bjudas in – både externa
och lokala. Vilka som till sist väljs ut för
att bygga i etapp ett kommer att avgöras
i slutet av 2018 och början av 2019.

Namnet Västerport kom till vid en av de
medborgardialoger som kommunen
haft med Varbergsborna om projektet.
– Kommuninvånarnas synpunkter har
också varit ett viktigt inspel i det planprogram
över området som tagits fram, säger
Claes Premmert. Dialog och delaktighet
kommer även fortsättningsvis att vara
bärande inslag i detta stora projekt.