Planer på nytt cykelstråk – Västra Promenaden

Cykelbro över Strömmen,
gång- och cykeltunnel i
Ingelsta och nya spårvägsdragningar.
Det är några av
de över 50 förslag som togs
fram inom det EU-finansierade
projektet Framtidens resor.

Projektet genomfördes år 2015-
2018 med sikte på åtgärder fram
till år 2035. Målet var att få fram
ett kunskapsunderlag för att skapa
snabbare, säkrare och mer hållbara
resor. Främst för resor med kollektivtrafik,
gång och cykel till den
planerade stationen och Ostlänken.
– Vi har i det dagliga arbetet stor
nytta av ”Framtidens resor”. Nu kan
till exempel planeringen för en ny
gång- och cykelbro över Strömmen
starta. Därmed skapas möjligheterna
för ett nytt cykelstråk, Västra
Promenaden, som vi hittills saknat,
säger Christer Nilsson.
Resultaten från projektet förs
även vidare till arbetet med en ny
Trafikstrategi för kommunen,