Så planerar vi för 30 000 nya Norrköpingsbor

0
281

Linda Apelgren

Norrköping växer så det knakar. Inte minst de centrala delarna och city. Hur staden ska utvecklas och se ut i framtiden är därför en tämligen aktuell fråga. Det här aktualiseras kanske bäst i arbetet med den nya översiktsplan som precis dragits igång.

Vi är precis i startgroparna att ta fram en ny översiktsplan som gäller för staden. Det är en process som tar cirka 3 år, säger Linda Apelgren, som är ansvarig för det arbetet. En översiktsplan, berättar hon, är en övergripande långsiktig målsättning för kommunens och stadens utveckling. Den visar i stora drag den framtida användningen av mark och vatten och ger med andra ord vägledning för beslut om hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras.
– Den befintliga planen från 2002 är visserligen mycket bra, påpekar Linda Apelgren. Men som med all planering och utveckling behöver den vara aktuell och up-to-date. Ny teknik, hållbarhetsfrågor, nya levnadsvanor och trender – till exempel att människor i hög grad vill bo i staden – är faktorer vi måste ta med i beräkningen.

Arbetet är som sagt i sin linda men utgångspunkten, den övergripande strategin, är på plats. Och den handlar om att bygga den sammanhållna staden – både socialt och fysiskt. Målet är att uppnå en hållbar stadsutveckling och en attraktiv stad. Bland annat genom förtätning av bostäder och bättre boendemöjligheter. – När staden växer och allt fl er vill bo i staden är förtätningstanken jätteviktig. Och det handlar inte om att ta av grönområden. Här fi nns plats att bygga på, vi har ytor, rivningstomter och annan dåligt utnyttjad mark. Till 2030 kan vi faktiskt öka med 30 000 invånare inom den befi ntliga staden, säger Linda Apelgren.

Den långsiktiga ambitionen är att ta tillvara Norrköpings styrkor. Därför ska staden vändas mer mot vattnet. Alla stadsdelars kontakt med vatten ska utvecklas. – Strömmen och kusten är en oerhörd tillgång och framgångsfaktor. Kontakten och närheten med vattnet när det gäller stråk, offentliga rum och boenden kan vi vidareutveckla mycket mer än hittills. Och det är som sagt inte aktuellt att ta av grönområden. Det handlar snarare om att utveckla grönstrukturen med stråk och parker.
– Vi vill dessutom ha ett mer hållbart, miljövänligare och klimatsmartare Norr köping. Ökade möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt är prioriterade områden.
– Det här är ett jättespännande arbete eftersom det ju handlar om stadens framtid och utveckling av staden, säger Linda Apelgren. – Vi är ännu bara på idé- och planeringsstadiet. Men det vi vill åstadkomma i översiktsplanen är en tätare och mer hållbar stad med ett starkare och mer utvecklat stadsliv med aktiviteter, liv och puls.

Foto: Rosie Alm