Stadens centrum växer

0
430

Centrala Huddinge har potential att växa med minst 5 000
nya bostäder, offentlig och kommersiell service och nya
arbetsplatser.
Det handlar om att i första hand förtäta området
kring Huddinge centrum och Kvarnbergsplan och genom den
omvandling av Storängens industriområde som pågår just nu.

Storängens industriområde genomgår
nu en successiv omvandling från
småindustrier, verkstäder och kontorsanvändning
till bostäder. Förändringen
började med kvarteret Brandstegen som
håller på att bli klart och ger plats för cirka
600 bostäder. Nästa planeringsetapp är
kvarteren direkt söder om Brandstegen,
kvarteren Fabriken, Förrådet och del av
Hantverket med plats för cirka 1 500 bostäder,
park, torg, verksamheter och förskolor.
Ett helt omvandlat Storängen rymmer
minst 3 000 lägenheter.
Kvartersnamnen ger en tydlig vink om
den forna verksamheten i ett område som i
början av 50-talet var tänkt att locka småindustri
som skulle ge arbetstillfällen. I dag
sker förvandlingen till en nutida blandad
stadsbebyggelse med bostäder, service och
förskolor i bottenvåningarna.
I samband med det omvandlas Sjödalsvägen
till en trygg stadsgata med plats för
cyklande och gående. En promenad längs
Sjödalsvägen till själva centrum och pendeltågsstationen
tar bara några minuter. Ett
centrum med tät vindlande småskalig
struktur i rött tegel med bostäder, gångstråk,
torg och entréer, handel och service.
Längs gatan planteras träd och vattnet i
Fullerstaån som går i trumma under gatan
synliggörs genom en öppen ränna.

I programmet för Huddinge centrum
expanderar centrumkärnan, öppnas upp
och kopplas bättre samman med omgivning,
gröna länkar och rekreationsytor.
Sjödalsvägen blir ett viktigt huvudstråk
som ska binda ihop Storängen med
Huddinge C.
– Vi håller på att ta fram en ny detaljplan
för den här andra etappen, säger Gunilla
Sundström, kommunens områdesstrateg
för centrala Huddinge. Sex olika fastighetsägare
och byggaktörer är med i detaljplanearbetet,
JM, HSB, Skanska, Järntorget,
Veidekke och Svanberg & Sjögren Bygg
AB.
IKANO Bostad planerar för fem bostadsrättsföreningar
i Sjödalen. Två är klara,
den tredje med 59 lägenheter och den
fjärde med 35 lägenheter beräknas inflyttningsklara
till vintern 2018/2019. De nya
bostadsrättsinnehavarna i Veidekkes andra
etapp med 109 Svanenmärkta bostadsrättslägenheter
i Sjödalsterrassen flyttar in under
hösten.

Järntorget är ny aktör i området och
köpte i höstas en utvecklingsfastighet i
Storängens industriområde med en potential
på ca 330 bostäder.
Martin Arkad, vd för Järntorgetkoncernen,
förklarade förvärvet med att
Huddinge centrum är ett attraktivt bostadsläge
och därför ett strategiskt tillskott
i Järntorgets projektportfölj i koncernens
ambition att öka produktion från cirka 500
till 1 000 bostäder årligen.
– Vi ser fram emot att delta i stadsdelens
fortsatta utveckling, säger Martin Arkad.
Med en växande befolkning växer också
behovet av skola och förskola. Tomtbergaskolan
börjar byggas ut i höst för att ge
plats för ytterligare 400 elever, men
Huddinge har i dag ett behov av skola för
900 elever och förskola för 200 barn, därför
ingår även det i detaljplanearbetet för
Storängen. Till området och den nya skolan
behövs även idrottshall och bollplan.
– Egentligen är ytan inom planområdet
liten i förhållande till de funktioner som
behöver få plats, säger Gunilla Sundström.
Vi måste vara uppfinningsrika när vi ska
använda de ytor som finns. Exempelvis
samnyttjande av parkeringsytor, gemensamma
ytor invändigt och möjligheten att
placera skolgård delvis ovanpå parkeringsytor.
Projektet måste utformas så att det passar
in i den kommande täta stadsmiljön.
– Planeringen för Huddinge centrum
har genom tiden skett för olika områden
var för sig, vid olika tidpunkter och med
olika förutsättningar så i dag finns det ett
stort behov av att ta fram en gemensam vision
och en helhetsbild som visar hur centrala
Huddinge ska utvecklas och hänga
samman med sin omgivning, säger Gunilla
Sundström.
Därför bestämde kommunen i våras att
en utvecklingsplan för Sjödalen och
Fullersta med fokus på centrala Huddinge
behöver tas fram.
– Utvecklingsplanen ska stå för helhetstanken,
ramar och riktlinjer, och vara garanten
för att de projekt som sedan byggs
bit för bit hänger ihop i en helhet och bildar
en långsiktigt hållbar och attraktiv
stadsutveckling som attraherar investerare,
boende, besökare och företagare.
Text: Anders Olow