Stadens kontrollrum – Modell att möta samhällets utmaningar

0
401

Sedan ett par år tillbaka pågår
arbetet med att skapa Stadens
kontrollrum. Tanken är att alla
viktiga samhällsfunktioner i
Västerås inom några år ska vara
uppkopplade mot varandra i ett
virtuellt kontrollrum.

Det handlar i grunden om att
med samordning av kritisk information
stärka samhällets
motståndskraft mot det oförutsedda
och att på så sätt vara bättre rustad
för framtidens utmaningar, förklarar Cecilia
Johansson, projektledare på Mälarenergi,
där idén kläcktes 2014. Den utmynnade
i projektet Stadens kontrollrum
som sträcker sig fram till 2019.
Målsättningen är att då ha en tekniskt
robust och säker lösning på plats. Ett färdigt
koncept där man tagit till vara de möjligheter
som digitalisering och automation
ger, att knyta samman isolerade system
som är vitala för stadens trygghet och säkerhet.
Till exempel elnät, fjärrvärme, vatten,
gatubelysning, trafikljus med mera.
Att det borde vara intressant för en rad
aktörer, utöver Mälarenergi och Västerås
stad med dess olika förvaltningar, säger
sig självt. Bland tänkta medaktörer, varav
några redan är med i projektet, är främst
regionen/landstinget, länsstyrelsen, brand
och räddningstjänst, fastighetsbolag, kollektivtrafikbolag
och Trafikverket.
– Var och en sitter på stora och viktiga
informationsflöden. Om den vore samordnad
skulle alla aktörer direkt ha tillgång
till all nödvändig information.
Insatser vid olika typer av kriser, stora
störningar och olyckor skulle då bli betydligt
mer effektiv och snabbare än idag,
säger Cecilia Johansson och ger en större
brand som exempel.

Idag går larm enbart till sambandscentralen
som skickas ut till räddningstjänsten.
Med Stadens kontrollrum skulle
Mälarenergi
omgående kunna slå ifrån all
el i den brinnande fastigheten för att på så
sätt göra det säkert att spruta vatten, innan
brandkåren är på plats. De skulle också
kunna få besked om vilken brandpost
som har bäst tryck. På väg till brandplatsen
skulle alla blåljusenheter dessutom
kunna få fri passage förbi alla trafikljus.
Boende i området och hela staden skulle
snabbt kunna underrättas och eventuellt
varnas med korrekt information, hela tiden
uppdaterad via sms.
– Vi ser Stadens Kontrollrum som ett
strategiskt instrument att möta en mängd
olika utmaningar som samhället hela tiden
sälls inför. Inte minst utmaningar med växande
städer, fler invånare och tätare trafik.
Hotbilder som gängkriminalitet och klimatförändringar
gör samordnade insatser än
mer angeläget, menar Cecilia Johansson.
Systemen måste då kunna prata med varandra
i realtid, snabbt, specifikt och koordinerat,
dela information och därigenom förmedla
en korrekt nulägesbild till alla berörda.
Även till allmänheten och till media.
– Det här är ett fantastiskt spännande
projekt att jobba med, en modell att på
sikt kunna sprida ut över hela landet. Det
handlar ju om att med modern teknik
skapa samhällsnytta, nu och i framtiden.

Text: Per-Åke Hultberg