”Stångån är en pärla som vi ska förädla”

Vandringsleder för fiskar, nya
bryggor, broar och badplatser.
Stenkajer, hamnar, gång- och
cykelstråk. Just nu pågår arbetet
med att utveckla Stångåstråket till ett ännu
bättre rekreationsområde och besöksmål
för både Linköpingsbor och besökare.

När Linköping växer och det byggs på
alla håll och kanter är det viktigare än
någonsin att slå vakt om våra värdefulla
gröna områden och naturvärden. Tack vare
Stångån och Kinda kanal har vi den
stad vi har, den är grunden till Linköping.
Därför har vi nu tagit ett krafttag för att
levandegöra Stångåstråket ännu mer.
Det säger kommunekologen Håkan
Lundberg. Han är samordnare för ett omfattande
arbete som syftar till att utveckla
och binda samman åstråket och Eklandskapet
till en attraktivare och levande
parkmiljö, som en självklar del av stadens
hjärta.
– Det är ett stort och sammanhållet
arbete som har sin grund i kommunens
översiktsplan från 2010. Det handlar om
att förädla, tillgängliggöra och rusta upp
hela Stångåstråket. Vi vill tillföra olika
attraktioner, aktiviteter och trivsamma
mötesplatser för alla kategorier av besökare.

Redan har mycket hänt runt Stångån
Kinda kanal. Nyligen färdigställdes det
14 kilometer långa och sammanhängande
gång- och cykelstråket mellan Landeryd
och Roxen.
– Vi har även kommit långt i satsningen
att binda ihop åstråket och Stångån
med fler attraktioner som nya parkmiljöer,
bryggor, fågeltorn och badplatser. Men
det gäller att vi gör det här på rätt sätt. Vi
måste ha en varsamhet med utgångspunkt
i de riksintressanta natur-, kultur- och rekreationsvärdena
som finns i Stångån och
Kinda kanal, poängterar Håkan Lundberg,
som har jobbat i kommunen sedan 2010.
Här talar vi onekligen om en eldsjäl
som brinner för Stångåns utveckling.
– Mot Roxen eller mot Landeryd. Eklandskapet
och slussarna. Stångåstråket
erbjuder otroliga naturupplevelser och
friluftsmöjligheter. Här finns ett fantastiskt
fågelliv och en artrik fiskfauna. Ja,
vi har flera smultronställen som många
Linköpingsbor kanske inte upptäckt än.
Satsningen på Stångån kommer att pågå
under många år framöver. Det handlar
om såväl hårda som mjuka insatser. Som
några exempel lyfter Håkan Lundberg
fram skapandet av fria vandringsvägar
för fiskar förbi dammen och kraftverket
vid Nykvarn och det omfattande arbetet
att renovera stenkajerna.
– Till det kommer så klart mycket annat
spännande att ske. Men när vi nu rustar
vill vi också belysa vår rika historia ännu
mer, avslutar Håkan Lundberg.

Text: Samuel Hultberg