Stöd till socialsekreterare ger trygghet att klara höga förväntningar

0
341

Enheten barn- och unga, chef Erica SundbergSOCIALSEKRETERARE har en
utsatt position med hög
arbetsbelastning. I Upplands-
Bro har kommunen särskilt
satsat på att förbättra villkoren
och arbetsmiljön på
Socialkontoret, bland annat
genom att stärka arbetsgivarrollen
och jobba fram rutiner
för att snabbt agera när medarbetare
behöver stöd. Även
ett kvalitetsråd har inrättats,
som ska bereda och analysera
inkomna rapporter om avvikelser,
och utifrån detta lägga
fram förbättringsförslag.

Det är viktigt med en bra introduktion
för socialsekreterare, säger
Erica Sundberg, chef på enheten
för barn och unga. Vi har ett utvecklat program
för introduktionen där rollerna är
tydliggjorda, bland annat får alla en mentor
att relatera till. Som nyanställd har man
utöver det återkommande uppföljningssamtal
med enhetschefen men även handledning
med samordnare samt mentor.
Socialsekreteraren ska inte känna sig
ensam i arbetet. Ärenden granskas och
diskuteras med samordnaren under strukturerade
former. Enheten använder sig
också av extern handledning av specialistkonsulter.
Det är viktigt att avsätta
särskild tid för detta även när tempot är
högt, menar Erica Sundberg. På enheten
arbetar idag 21 personer.
– Upplands-Bro vill vara en attraktiv
och pålitlig arbetsgivare, med trygg arbetsledning
och kontroll över vilka svårigheter
som måste hårdgranskas. Vi ska
arbeta hälsofrämjande för de anställda,
och det ska vara korta beslutsvägar med
klara riktlinjer och rutiner för att undanröja
problem.
Sofia Adamsson är en av medarbetarna
på barn och unga:
– Vi har en bra arbetsgrupp, med trivsel
och gemenskap. Alla ställer upp för
alla och stöttar varandra vid akuta situationer.
Effekten av det blir att vi gör ett
bra jobb, där barnen är vinnare, säger
Sofia.