Stora visioner för Himmelstalund

0
36

Himmelstalund kan inom 20 år vara
en trivsam stadsdel med 2 000
bostäder, ett stort antal arbetsplatser,
kommersiell och offentlig service
men också en rad anläggningar för
rekreation och fritid.

Norrköping ska växa inifrån och ut,
stadsdel för stadsdel. Efter Sandtorp,
som nu förstärks med ny
blandad bebyggelse, tittar kommunen
på möjligheterna att utveckla Himmelstalund.
Det gäller båda sidorna om Motala
ström. Den södra med sina idrottsanläggningar
och den norra med både industrier och stora
öppna gräsytor.
– Det är ett av flera högt prioriterade utvecklingsområden.
Läget är perfekt, som en
naturlig fortsättning i utvecklingen av de västra
stadsdelarna. Här finns både befintlig infrastruktur
och bebyggelse att kunna omvandla
till en modern och hållbar stadsmiljö, säger
projektledaren Malin Cuclair.

Planarbetet har inletts med den norra delen,
där Himmelstalundfältet självklart ska fortsätta
vara grönt. Det handlar snarare om att
förädla området med nya gång- och cykelstråk
och bättre vattenkontakt mot Strömmen. Nya
byggnader är bara tänkta på redan bebyggda
verksamhetsområden. Samtal har inletts med
berörda fastighetsägare utefter Fiskebyvägen
och Finspångsvägen.
Malin Cuclair betonar att projektplanen är i
ett tidigt skede. Utbyggnaden ska ske i långsam
takt, en successiv utveckling med 2035 som
slutmål. Detaljplaner kan tidigast påbörjas under
2020. En viktig del i arbetet är att ta fram
bra lösningar för nya gång- och cykelstråk. Det
handlar om att smidigt binda samman Himmelstalund
med närliggande stadsdelar. Här
finns flera stora vägar som i dag fungerar som
barriärer, framför allt Riksvägen. Men även
Strömmen är en påtaglig barriär. Att bygga en
ny bro är helt nödvändigt, menar Malin Cuclair.
– Vi behöver förbättra tillgängligheten med
nya och bättre passager. Himmelstalund ligger
nära, bara ett par kilometer från citykärnan,
men upplevs ändå som långt utanför stan. Utmaningen
är att med olika åtgärder se till att
stadsdelen blir en naturlig del av staden. I dag
tar man säkert bilen men det ska inte behövas,
poängterar Malin Cuclair.

Planarbetet för den södra sidan har ännu inte
påbörjats. Den visionsskiss som tagits fram
pekar på områdets idrottsprofil och framtida
möjligheter att förstärka Norrköping som
idrottsstad. Här finns bland annat den nya
utomhusarenan för friidrott.
– Men här finns även flera dåligt utnyttjade
markområden där vi kan bygga bostäder och
nya stadsmiljöer. Allt nära vatten, nära naturen
och nära staden. Med andra ord perfekt för
stadsutveckling.

Text: Per-Åke Hultberg Foto: Juliana Fälldin