Umeå är ett nav i det Europeiska transportnätet

Den medeltida Sidenvägen är ett historiskt exempel på hur handelsvägar
har främjat samarbete mellan nationer. Nu talas det
om ”den nya sidenvägen” – en naturlig nordlig gren mellan Mo i
Rana på norska sidan, genom Umeå vidare till Vasa, genom
Finland, Ryssland, Kazakstan och Kina. Samtidigt pågår utvecklingen
av järnvägssystemet i nord-sydlig riktning med bland annat
Norrbotniabanan
– Att vara i spänningsfältet mellan dessa initiativ innebär intressanta
möjligheter för regionens näringsliv, säger Isabella
Forsgren, infrastrukturstrateg på INAB.

Umeå har ett långvarigt samarbete
mellan Norge, Sverige och
Finland i det östvästliga stråket längs
E12 som går från norska Mo i rana
genom Umeå och vidare till Vasa och
Helsingfors. Färjetrafiken mellan
Umeå och Vasa har under de senaste
åren förstärkt sambandet ytterligare
och resenärerna över Kvarken har
ökat från ungefär 42 000 till 200 000
per år sedan 2011. Nu är det klart att
den nuvarande färjan ska ersättas med
en ny, innovativ och miljövänlig färja.
– I takt med att infrastrukturen i
E12-stråket utvecklas så stärks samarbetet.
Otroligt mycket intressant är
på gång nu, säger Isabella Forsgren.

Kvarkenrådet, som är ett gränsregionalt
samarbetsorgan, ombildas till
EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt
samarbete) som ska stärka
positionen och samarbetet ytterligare.
Samtidigt pågår utbyggnaden av järnvägsterminalen
i Storuman, planering
för elektrifiering av Tvärbanan och
färdigställandet av en järnvägsterminal
i hamnen. I höst drar dessutom
INABs dotterbolag Dåva Terminal
AB igång bygget av en ny järnvägsterminal
på Dåva Företagspark, som
idag rymmer runt tio företag inom energi-
och återvinningsbranschen.
– Potentialen för området är stor
och med en järnvägsterminal på området
ges möjligheten till miljövänliga
transportlösningar, säger Isabella
Forsgren.

Järnvägsterminalen ansluter till första
utbyggnadsetappen av Norrbotniabanan
som Trafikverket har påbörjat
och beräknar vara klar 2023/2024.
Umeå hamn är utpekad som övergripande
hamn i det Europeiska transportsystemet.
– I praktiken innebär ett utpekande
att det finns möjlighet till medfinansiering
från EU för investeringar som
förbättrar och kompletterar det strategiska
nätet. Umeå har också fått regionalt
stöd för satsningarna i hamnen,
säger Isabella Forsgren.

Färjan och hamnen tillgodoser ett
större område än Umeå. Det är en regional
angelägenhet att i framtiden
kunna erbjuda alternativa transportmöjligheter.
Det talas idag också om att i större
utsträckning utnyttja de norska djuphavshamnarna
för transporter genom
Nordostpassagen samt mot Kanada
och USA. Den europeiska och nationella
ambitionen att flytta över mer
gods till sjöfart och järnväg ger avtryck.
– Vi på INAB arbetar för att stärka
Umeås position i det Europeiska transportnätet,
säger Isabella Forsgren.