Unizon: Idéburet i majoritet inom kvinnofrid

0
511

Felicia WesterdahlIDÉBURET off entligt partnerskap,
upphandling och nya föreskrifter
om våld i nära relationer är några av
den senaste tidens förändringar på
kvinnofridsområdet.

Till skillnad från många andra sociala omsorgsområden
är det den idéburna sektorn
som står för majoriteten av verksamheterna.
Över 70 procent av de skyddade boendena
drivs av kvinnojourer. Tjejjourer, kvinnojourer
och andra idéburna stödverksamheter
ligger i framkant när det gäller att ge
stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, tjejer
och barn. För att möta de förändringar
som sker i omvärlden har riksförbundet
Unizon tillsammans med Famna tagit fram
utbildningsprogrammet VärdeEKO – Ekonomi,
Kvalitet och Organisation.
Under det senaste året har kommunerna
gått mot att antingen diskutera upphandling
av skyddat boende eller att sluta idéburna offentliga
partnerskap med jourerna. Att upphandla
ett område som inte tidigare upphandlats
kräver stor kunskap, särskilt när det gäller
människor som är brottsoffer och befinner sig
i kris. SKL har tagit ställning och meddelat
att kvinnojourer så långt som möjligt inte ska
upphandlas. Även regeringen har signalerat
att de ska ta fram ett rättsligt partnerskapsalternativ
till upphandling.
– Unizon har under lång tid diskuterat föroch
nackdelar med att delta i upphandlingar
och inhämtat gedigen kunskap från olika
aktörer. Vi har nu tagit ställning för idéburet–
offentligt partnerskap som ett alternativ för
samverkansavtal. Idéburet–offentligt partnerskap
bygger på öppenhet, insyn, ömsesidighet
och kvalitet och vi tycker att det är
bra principer att bygga samarbete utifrån.
Dessa principer ligger inte till grund för de
upphandlingar vi sett i kommunerna säger
Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

I dagsläget är erfarenhetsutbytet mellan
jourer och kommuner begränsat. I Unizons
undersökning Kvinnofridsbarometern 2015,
där kommunernas kvinnofridsarbete rankas,
framkom att sju av tio jourer inte tillfrågats
om kommentarer på kommunens utformning
av mål, handlingsplan eller utvärdering av arbetet
mot mäns våld mot kvinnor. Därför har
Unizon beslutat att satsa ytterligare på kvalitetsutveckling
så att jourerna kan stötta kommunerna
i sitt lagstadgade ansvar att ge stöd
och skydd till våldsutsatta.
– Vi har tagit fram den här utbildningen
för att vi vill rusta jourerna i deras samarbete
med kommunerna. Tydlighet i samarbetet är
a och o och då vill vi göra vår del. Det har
tidigare inte heller funnits någon utbildning
som är anpassad till jourernas komplexa
uppdrag med att ge både professionellt stöd
och skydd och att arbeta med prevention och
politisk påverkan, säger Olga Persson.