Vad händer med Ostlänken?

➜ Under december 2019 håller
trafikverket samråd för Ostlänkens
sträckning i norra delen
av Norrköpings kommun från
Loddby till Stavsjö.
➜ Trafikverket har under större
delen av 2019 fokuserat på att
hitta lösningar som gör att Ostlänken
blir billigare att bygga.
Utredningarna ska vara klara
kring årsskiftet 2019/2020.
➜ Norrköpings kommun hade
under sommaren 2019 samråd
för ett nytt planprogram för
Butängen och Johannisborg.
Den nya stationen som ska byggas
i samband med Ostlänken
kommer att placeras i Butängen,
strax norr om dagens station. I
planprogrammet beskrivs hur
den nya stationen ska möta
staden som ska växa fram runt
den nya stationen.

Varför behövs Ostlänken?

➜ Det är många som vill resa
med tåg och transportera gods
på järnvägen – men i dag är
det mycket trafik på spåren
vilket gör det svårt att sätta in
fler tåg.
➜ Sträckan Norrköping – Linköping
är en av de mest belastade
i hela Sverige – samtidigt
som det finns en efterfrågan
på fler avgångar på sträckan.
Även sträckan Södertälje-Katrineholm
har stora begränsningar.
➜ För att fler ska kunna ta
tåget behövs fler spår.
➜ Genom att bygga Ostlänken
får fler möjlighet att resa hållbart.
Den regionala pendeltågstrafiken
kan fortsätta att växa
och det blir möjligt att flytta
över fler godstransporter till
järnvägen.
➜ Med Ostlänken avlastas hela
järnvägssystemet i Stockholm –
Mälardalen och det blir mindre
känsligt för störningar.
➜ Med Ostlänken kortas restiderna
mellan Stockholm och
Östergötland vilket gör att fler
kommer att välja tåget framför
bilen.
➜ Genom att förbättra möjligheten
för pendling ökar möjligheten
för människor att få
ett arbete och för företagen att
hitta rätt arbetskraft. Det ger
också fler möjlighet att pendla
till studier på annan ort.
➜ Kommunerna längs
Ostlänkenstråket planerar
tillsammans att bygga 55 000
bostäder för att möta efterfrågan
i den växande regionen.
Bara i Norrköping finns planer
på 15 000 nya bostäder fram
till år 2035. Ostlänken är en
stor drivkraft för hela regionens
utveckling.