Välkommen att påverka vårt framtida Kungsbacka

0
47

FRAMTIDENS KUNGSBACKA
formuleras i kommunens
översiktsplan (ÖP). Den visar
var i Kungsbacka det är
lämpligt att utveckla områden
för bostäder, grönområden,
vägar, kollektivtrafik
och företagsetableringar.

En diger lunta att läsa om man vill
få överblick. Därför blir nu nästa
generations översiktsplan för
Kungsbacka digital och därmed mer tillgänglig
för alla. Översiktsplanen blir tillgänglig
på surfplattan, mobilen eller datorn.
Arbetet pågår och de första kartorna
presenteras i höst. En nyhet för den
här översiktsplanen är att vi har tagit
fram strategikartor som övergripande
visar de viktigaste dragen och blickar
framåt mot både 2040 och 2060.
Att ta del av sin kommuns planer och
kunna påverka dem är en viktig del i demokratin.
– Vi vill göra översiktsplanen så läsvänlig
och tillgänglig som möjligt så att
fler kan ta del av den, både ung och
gammal, säger Malin Jarl, projektledare
på samhällsbyggnadskontoret. Kartor
och texter ska komplettera varandra och
lätt kunna hittas och klickas på.
GIS-ingenjörerna Fatemeh Hosseini
och Victor Axbom på byggnadsförvaltningen
är de som har arbetat med den
digitala lösningen. GIS står för geografiskt
informationssystem, vilket inkluderar
all geografisk information som till exempel
information om vart grönområden
går, eller hur många personer som bor inom
ett specifikt område. Uppgifterna
samlas in genom digitala verktyg, analyseras
och presenteras på ett enkelt sätt.

När det gäller den nya interaktiva
översiktsplanen är det meningen att användaren
själv ska kunna styra vad som
ska visas genom att till exempel släcka
och tända olika lager, vilket hjälper invånarna
att få en bättre översikt över hur
kommunen tänkt utvecklingen för
Kungsbacka.
Idén med att göra en digital översiktsplan
ligger i tiden och flera kommuner arbetar
med att ta fram egna versioner.
– Det är första gången vi gör en digital
översiktsplan så det ligger mycket arbete
med att ta fram en bra grund för en
digital karta.
– En översiktsplan ska vara tydlig, men
också visionär. Den ska vara ett redskap
för politikerna och tjänstemännen, men
också för invånarna. Den är en viktig del
i den demokratiska processen.

I det här arbetet ingår också att nå
skolorna och barn och unga så att de får
en chans att förstå hur de kan påverka
sitt framtida Kungsbacka.
– De är en mycket viktig målgrupp att
nå fram till, säger Malin Jarl.
När den nya översiktsplanen går ut på
samråd i kommunen till 2020 är målet
att den digitala strukturen och informationen
ska finnas på plats. Det är då invånarna
kan komma in med synpunkter
på det som planeras. Ytterligare en fördel
med en digital version eftersom man kan
lämna in sina åsikter direkt via översiktsplanen.
– Vi hoppas att många kommer att
lämna synpunkter om vårt framtida
Kungsbacka under samrådet. Håll utkik
efter mer information på kommunens
hemsida eller på sociala medier, säger
Malin Jarl.

Text: Anders Olow

Kort om översiktsplan:

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare
i Kungsbacka. I arbetet med översiktsplanen
tittar kommunen på nuläget
och framtiden. Hur påverkar befolkningsökningen
och det växande
näringslivet framtidens behov? Fler
invånare betyder exempelvis fler bostäder,
rekreationsområden, vägar, utökad
kollektivtrafik och allmän service
och då gäller det att planera i tid.
Hur ska vi bo och hur ska vi utveckla
vårt samhälle? Vilka områden vill vi
bevara?
Därför har varje kommun, enligt
lag, en översiktsplan som ska visa var
kommunen ska ha en aktiv samhällsplanering,
var bostäder kan byggas
och verksamhetsområden utvecklas.
Den visar också hur riksintressen och
allmänna intressen ska tillgodoses.
Översiktsplanen talar om var det är
lämpligt att nya detaljplaner tas fram.

Varje mandatperiod (fyra år) ska
kommunfullmäktige ta beslut om
översiktsplanen anses aktuell. Den senaste
översiktsplanen för Kungsbacka
är från 2006 men har fått olika tillägg
genom åren. Just nu arbetar kommunen
med en ny översiktsplan som beräknas
gå ut till samråd under våren
2020. Det är då kommunens invånare
har chansen att ge synpunkter.