Västra staden – en ny del av innerstaden

De västra stadsdelarna, Såpkullen,
Ektorp och Kneippen, är ett geografiskt
stort och samtidigt centrumnära
område. Det planeras nu att få
växa samman med innerstaden
genom ett stadsutvecklingsprojekt
kallat ”Västra staden”.

Det har redan kompletterats med
nya bostäder. Hyresbostäder bygger
i hörnet Ektorpsgatan/Södra
Promenanden och Rikshem bygger
bostäder i hörnet Ektorpsgatan/Skarphagsleden.
Men det är bara början. På sikt kommer den här
delen av Norrköping att upplevas som en naturlig
del av innerstaden.
– Vi har tagit ett samlat grepp kring byggtakt,
gatu- och grönstruktur samt planerar att
rusta upp befintliga parker i området. Även
med målet att skapa variation i byggnadernas
gestaltning och uppnå god arkitektur. Det behövs
dessutom en variation i upplåtelseformer,
säger projektledaren Malin Cuclair.
Målet är, förklarar hon, att skapa en tydligare
innerstadskaraktär med blandad bebyggelse,
fler bostäder och service av olika slag, bland
annat utmed Ektorpsgatan och en utveckling
av Ektorps centrum. Hela området Västra staden
beräknas kunna utvecklas med cirka 2 000
nya bostäder.
– Projektområdet är en stor del av den
befintliga staden. Vi vill ta tillvara områdets
potential och utveckla och integrera det till
en del av innerstaden med ökad tillgänglighet
och möjlighet till mer service. Det är en stor
och spännande utmaning, säger projektledaren
Malin Cuclair.

Bland mycket annat är ambitionen att de stora
trafiklederna, till exempel Skarphagsleden och
Linköpingsvägen , ska byggas om till stadsgator.
Barriäreffekten, som trafiklederna utgör i dag,
behöver byggas bort samtidigt som de olika bostadsområdena
ska få närma sig varandra. Betydligt
bättre gång- och cykelpassager behövs också.
– Runt trafiklederna finns dessutom stora
markområden, garage- och parkeringsytor, som
kan utnyttjas betydligt bättre än i dag, menar
Malin Cuclair. Nya parkeringsgarage planeras
under ny bebyggelse samt i nya parkeringshus.

Text: Per-Åke Hultberg Foto: Juliana Fälldin

Grönområden

I Västra staden finns i dag flera
fina park- och naturområden.
Motala ström med uppskattade
promenadstråk och rhododendrondalen,
Lenningska parken,
Södra promenaden och Karlshedsparken
är några exempel.
De stora grönområdena och
parkerna kan utvecklas med
mer blommor och grönska. Även
med fler och bättre möjligheter
till lek, rörelse och rekreation.
Planering pågår för en helt
ny allmän park söder om Östgötaporten
på ”Berget”. Även
flera nya gång- och cykelstråk
och inte minst en ny gång- och
cykelbro över Strömmen