”VI BEHÖVER TÄNKA NYTT FÖR ATT KLARA VÄLFÄRDEN”

0
76

BEHOVET AV VÄLFÄRD ökar eftersom
antalet barn och äldre
ökar, samtidigt som de som är arbetsföra
blir färre. Luleå står inför
ett stort omställningsbehov som
kräver kreativa och innovativa lösningar
för att använda de begränsade
resurserna bättre.
– Det är bara att konstatera att
vi behöver en förändring för att
klara välfärden. Vi måste ta tag i
de här frågorna nu, så att vi inte
lastar över problemen till nästa
generation, säger Mikael Lekfalk,
kommundirektör i Luleå.

Det går bättre för Luleå i förhållande
till regionen i stort när det
gäller befolkningsstatistiken.
Luleå hade 2018 en befolkningsökning
med 350 personer, medan Norrbottens
län totalt gick minus. När Facebook
valde Luleå för att etablera sin serverhall
– som de nu bygger ut – har fler företag
visat intresse för att etablera sig
här. Nu behövs arbetskraft.
– Vi arbetar hårt med att locka tillbaka
utflyttade Luleåbor samt att behålla
så många av universitetets studenter
som möjligt, framför allt kvinnor. En
mycket viktig målgrupp är våra nyanlända,
Luleå är bra på att få ut många i
arbetslivet. Det finns också planer på
att locka människor från Europa, exempelvis
från Storbritannien. Men utvecklingen
går för långsamt och skatteintäkterna
räcker inte för att ombesörja
en åldrande befolkning, säger Mikael
Lekfalk.

Det är alltså inte bara pengarna som
saknas, det saknas också människor
med rätt kompetens. Det finns alltför få
lärare, undersköterskor och sjuksköterskor
för att fylla behoven – och det är en
brist som Luleå delar med hela landet.
– Svaret som vi ser är att effektivisera
våra verksamheter och att anstränga
oss ännu mer för att öka vår attraktionskraft
i syfte att bli ett självklart alternativ
för företagsetableringar och
som boendeort, säger Mikael
Lekfalk.
Redan nu finns digital teknik
som skulle kunna användas
inom vård och omsorg,
och som skulle göra det enklare
för brukaren. Tankar
finns också på att öka digitaliseringen
inom skolan för att
sänka arbetsbelastningen för
lärarna.
– Vi ser på lösningar
där undervisningen
sker på ett annat
sätt än att sitta i
klassrum, till exempel.
Vi har alldeles för
många lokaler vilket
är mycket kostsamt, vi
måste se på andra lösningarän dagens modell. Vi behöver
testa i liten skala och sedan skala upp
det som fungerar bra, säger Mikael
Lekfalk.

Tekniken kan användas för distansutbildning
och artificiell intelligens
kan användas inom både
utbildning och äldreomsorg. En
del av dagens egenvård kan ske
via länk och därmed spara in på
både resor och onödiga väntetider.
– Vi kommer att se mycket
mer av de här lösningarna
inom några år, säger
Mikael Lekfalk.
Det skulle havarit lätt att låna pengar för att bibehålla
välfärden och speciellt nu när räntan
är låg har lockelsen varit större. Men
att låna pengar för att förvalta ett gammalt
system är inte hållbart i längden,
menar Mikael Lekfalk.
– Vi måste acceptera att tiden tickar
närmare den dagen då skulden ska betalas
tillbaka och då kommer inte räntan
att vara lika låg. Nu har vi fortfarande
tid att ställa om och då är det
vårt ansvar att göra det, säger han.

Text: Cecilie Östby
Foto: Snowgarden
Illustrationer: Joakim Höggren