Vid Mälarens strand med plats för 5000

0
387

Bro Mälarstrand. 850 000 kvadratmeter skogsbeklädd mark
längs gränsen till Mälaren. Här har KF (Kooperativa Förbundet)
som markägare utvecklat ett nytt bostadsområde.
Första gången arkitekten Åke Nygren såg möjligheterna här
blev han överväldigad. Nu tio år senare är visionerna på väg
att bli verklighet för så många.
Upplands-Bro kommun har sagt ja till detaljplanen och
planeringen för 1 500 bostäder har börjat på allvar.

Vägen till förverkligande av
1 500 nya bostäder med plats
för 5 000 nya invånare längs Mälarens
strand i västra delen av Upplands-Bro
har varit lång. Inget märkligt i sig, här
finns stora naturområden som innehåller
en fauna och flora och kulturhistoriska
miljöer viktiga att bevara.
Här finns redan ett mindre antal hus,
några av dem vid Brogårds tegelbruk
och Fiskartorpet, men större delen av
området är i dag obebyggt.
Granne med den skogsbeklädda
åsen breder Bro Hof ut sig inåt land,
Sveriges mest omtalade golfbana och
vald till Sveriges bästa flera gånger om.
Men det finns bara en väg ner till
Fiskartorpet vid vattnet, en allékantad
grusväg som en slags axel från Bro Hof
Slott ner till en gammal ångbåtsbrygga.
– När jag såg det här området första
gången blev jag helt tagen, säger Åke
Nygren. Här är allt rätt! Mälaren.
Ljuset! Bergsryggen med utsikt på alla
kanter. Sluttningen ner mot vattnet …

MED DE NYA PLANERNA för området
ska det gå en ny väg norrifrån som
en förlängning på Jurstagårdsvägen
längs ryggraden på åsen ända ner till
Fiskartorpet.
– Tack vare den här vägen som går
genom det nya bostadsområdet blir
Mälaren betydligt mer tillgänglig för
människor än vad den är i dag.
Större delen av marken inom och
kring planområdet hörde tidigare till
Brogårds säteri och har historiskt brukats
som jordbruksmark. Men även
ängs- och hagmark. Här fanns en gång
i tiden Stockholms största mjölkkobesättning.
Gustavsberg
som ägdes av KF köpte tegelfabriken
i slutet av
40-talet och Brogård under
1960-talet. Planen var att
delar av KF:s industriella
produktion skulle
utvecklas här men av de
planerna blev det enbart
KF:s rikslager som etablerades.
I början av
2000-talet avstyckades
delar av marken kring
Brogård och såldes till
Bro Hof golfbana. Det
som är kvar är mest
skogsmark.
Bostadsplanerna för det 850 000
kvadratmeter stora området tog sin
början för tio år sedan. Det har gjorts
trafikanalyser, dagvattenundersökningar,
naturinventeringar, geotekniska
analyser, antikvarisk konsekvensbeskrivning,
arkeologiska utredningar
och miljötekniska markundersökningar.
Som sig bör. En demokratisk
process så att alla får
kunskap och tid att säga sitt tar
tid.
I december förra året sa
kommunfullmäktige ja till
detaljplanen och i mars i år
vann den laga kraft.
En festdag för Rolf
Andersson, projektledare
för KF FastigVidheter och Helena Liljedahl, KF Fastigheters
vd.

VI SITTER RUNT ett stort bord i KF
Fastigheters kontor i Solna. Samlade
kring stora visionsillustrationer upplimmade
på pannåer över det som ska
bli Bro Mälarstrand. Rolf Andersson
pekar på vägen som ska gå genom
området och Helena Liljedahl fylleri i:
– Området är så vackert med stora
ströv- och friluftsområden samtidigt
som Mälaren ger möjligheter till både
bad, båtliv, fiske – och skridskoåkning
på vintern. Man kan paradoxalt
nog säga att den här satsningen på ca
1 500 bostäder snarare gör den här
underbara platsen mer åtkomlig för
fler än vad den är i dag.
– Vi kommer dessutom att länka
samman Bro samhälle med Mälaren,
vilket blir en stor förbättring för hela
kommunen.
Nu när detaljplanen är antagen så
närmar sig första spadtaget. Området
är stort, och först ska infrastrukturen
planeras och börja byggas. Det är
många parter inblandade och allt ska
dessutom prövas med framtidsglasögonen
på. Vad är det kommunen behöver?
Hur vill vi leva om tio år?
Vilken service behövs? Vård och omsorg?
Butiker? Hur tar vi oss hit? Till
och med SL har varit med i tidiga diskussioner.
Rent geografiskt sträcker sig planområdet
från Ginnlögs väg i norr ner
till Mälaren och Fiskartorpet i söder.
Totalt möjliggör detaljplanen för ca
1 500 bostäder där huvuddelen ska vara
flerbostadshus, men också kedje-,
rad- och villabebyggelse med blandad
karaktär. Samtidigt som kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse ska skyddas
från rivning och förvanskning och
större naturområden bevaras och utvecklas.
Det blir olika typer av byggnader i
1-5 våningar med högre hus kring de
fyra tänkta torgen och lägre i ytterkanterna.
Det kommer att bli olika byggherrar
till olika delar av området.
– Hur bebyggelsen fördelas blir
helt naturligt utifrån efterfrågan, säger
Helena Liljedahl.
Rolf Andersson som är projektledare
är den som har hand om detaljerna.

PÅ SKISSERNA och kartorna på bordet
visar han Fiskartorpets plats, som
en gång i tiden fungerade som en
knutpunkt och hade både handelsbod
och ångbåtsbrygga. Längre norrut
längs kusten finns Tegelbruket som
var i drift ända fram till mitten av
60-talet. En del byggnader från dessa
ställen ska enligt planen tas bort, men
flertalet ska bevaras.
– Längs stranden tänker vi oss en
strandpromenad med solbryggor, kajer,
småbåtshamn och en badplats.
Det kommer att gå buss hit och det
kommer att finnas gång- och cykelvägar
till och från Bro pendeltågstation.
– Det här området måste få växa bit
för bit och det kommer att ta några år.
Nu när detaljplanen vunnit laga
kraft är arbetet i gång för KF Fastigheter
att hitta ett antal samarbetspartners
som vill vara med och investera i
och utveckla området. Och det har
börjat bra – halva området är redan sålt
till Magnolia Bostad som kommer att
börja bygga bostäder inom kort.
Inflyttning av första etappen beräknas
till 2021. Total byggtid ca 10 år.

Visionsbild och översiktsbild Semrén + Månsson