”Viktigt behålla Linköpings själ”

0
294

Linköping går nu från att vara
en stad till att bli en storstad.
Utmaningen är att mitt i allt
byggande ändå behålla Linköpings
själ. Men visst är det
spännande tider.

Det konstaterar tf samhällsbyggnadsdirektören
Reidar Danielsson när
han med stor entusiasm berättar om det
som just nu sker i Linköping.
– Vi bygger som aldrig förr. Man ser
kranar överallt runt om i staden, även i
de mindre orterna. Samtidigt jobbar vi
intensivt med att utveckla nya hållbara
trafiklösningar. Det är så oerhört mycket
som pågår och så räknar vi med att
det kommer att fortsätta, inte minst med
tanke på Ostlänken och vad den kommer
att betyda.

Att det omfattande stadsbyggandet
även innebär utmaningar säger sig
självt. Inte minst när det gäller behovet
av nya bostäder.
– Det gäller att bygga rätt, att till exempel
bygga bort barriärer som avskärmar
bostadsområden och stadsdelar
från varandra, säger Reidar Danielsson.
Han pekar speciellt på behovet av att
blanda olika boendeformer med olika
prisnivåer, att på så sätt motverka social
segregation.
Och som sagt, mitt i allt det som sker,
gäller det att behålla Linköpings själ.
Här har det nya arkitekturprogrammet
för Linköping stor betydelse. Detsamma
gäller för förslaget ”Linköpings mötesplatser
– innerstadens parker och torg”
samt ett nytt Naturvårdsprogram där
stadens mest värdefulla naturområden
presenteras.
– Nu har vi tydliga riktlinjer att förhålla
oss till. När Linköping växer och
utvecklas måste det ske hållbart och med
kvalitet. Vi kan alltså inte bygga hur som
helst, betonar Reidar Danielsson.
– De gröna delarna av vår stad är
mycket betydelsefulla. Vi har gröna
korridorer långt in i stadskärnan. Det är
en självklar del av Linköpings själ som
vi naturligtvis ska värna om, säger Reidar
Danielsson.

Att han som tf samhällsbyggnadsdirektör
är engagerad för sin stad råder
det inget som helst tvivel om. Han talar
med stort engagemang om allt spännande
som byggs, men också om alla de
gamla unika miljöerna i stadskärnan.
– Linköping är en gammal stad med
anor, en vacker stad med många fina
gamla byggnader. Vi har också Stångån,
våra torg och omistliga parker, och inte
minst Trädgårdsföreningen, vår stora
gröna lunga. Men vi har också flera centrala
miljöer som vi kan förnya och förädla.
Reidar Danielsson lyfter fram Hospitalstorget
som ett mycket lyckat exempel
i närtid. Hur en tidigare outnyttjad
yta mitt i staden, delvis parkering, nu
tillsammans med angränsande gator har
rustats upp till att bli en attraktiv, och
levande mötesplats.

Text: Per-Åke Hultberg