VRINNEVISJUKHUSET VISION 2020 AKUTSJUKVÅRD I TOPPKLASS

0
462

Urologiska mottagningen NorrköpingVrinnevisjukhuset

Region ÖstergötlandÅr 2020 ska det vara klart.
Den omfattande om- och
tillbyggnaden av Vrinnevisjukhuset.
Bättre lokaler för
akutsjukvård, moderna patientrum
och utökad akademisk
utbildning är några delar
av satsningen som går under
namnet Vision 2020.

När Vrinnevisjukhuset invigdes 1988
var det ett av Sveriges modernaste
och vackraste sjukhus. Men mycket har
hänt på de här snart 30 åren. Det är vad
Vision 2020 i grunden handlar om, att
möta dagens krav och samtidigt rusta
för framtiden.
– Byggnaderna har inte förändrats
speciellt mycket under de här åren. Det
har däremot både vården och omvärlden.
Inte minst har informationstekniken
drastiskt förändrat sjukvårdens
sätt att arbeta och kommunicera. Här
sker nu en rejäl uppgradering, säger
vårddirektör Bo Orlenius.

Urologiska mottagningen var först
att flytta in i nybyggda lokaler. Flytten
ägde rum i juni och nu ett halvår senare
flyter verksamheten på precis som den
ska. Både patienter och personal verkar
nöjda.
– Vi trivs jättebra. Vi har planerat
noga och länge för att skapa funktionsmässiga
lokaler som är byggda
för urologverksamhet. Det har vi inte
haft tidigare, så det här är naturligtvis
mycket bättre, säger Åsa Petersson,
biträdande verksamhetschef på urologiska
kliniken i Östergötland. Hon ser
flera fördelar med flytten utöver det
självklara att allt är nytt och fräscht.
– Här kan vi till exempel jobba mer
hygieniskt med större fokus på patienternas
säkerhet. Vi har också bättre
möjligheter att göra mindre ingrepp
direkt på mottagningen och därmed
korta ner väntetiderna. Nya tekniklösningar
gör dessutom att våra patienter
kan vara mer involverade i den egna
vården, både under besöket här och
hemifrån via internet, säger Åsa Petersson.
För Vrinnevisjukhuset i sin helhet
återstår ännu en hel del arbete innan
Vision 2020 är i mål. Ett flertal av sjukhusets
befintliga huskroppar ska byggas
både om och till för att få moderna
lokaler anpassade efter nuvarande och
framtida behov.
– Vi får bland annat en ny tillbyggnad
i tre plan med lokaler för akutsjukvård,
dagkirurgi och förlossning. Vi kommer
också att bygga en ny ambulanshall i
anslutning till akutmottagningen som
byggs om och utökas, säger Bo Orlenius
och betonar att en viktig del i förnyelsen
handlar om just akutvården, som är
Vrinnevisjukhusets fokusområde.

Det innebär att hela akutprocessen i
fortsättningen samlas centralt i sjukhuset,
vilket ger en ökad möjlighet för
enheterna att samverka kring både
utrustning och personal. Det nya akuthuset
ska vara klart för invigning 2018.
En viktig del i förnyelsen av sjukhuset
är huvudentrén. Den byggs nu
om för att bli en trivsam mötesplats
för sjukhusets besökare och patienter.
Nya lokaler för cafeterian är redan
klara och under hösten öppnade en ny
reception som såsmåningom ska vara
gemensam för hela sjukhuset.
– En annan påtaglig förändring är
att alla vårdavdelningar utökas och
moderniseras med mer flexibla lokaler
så att verksamheten kan förändras över
tiden utan större ombyggnationer. Klinikernas
mottagningar och vårdavdelningar
kommer dessutom att placeras
nära varandra på samma våningsplan
för att förbättra processer, öka samverkan
och förkorta gångavstånden, förklarar
Bo Orlenius.

Även vårdrummen uppdateras för att
möta dagens krav. Samtliga vårdrum
blir enkelrum. Dels för att öka patienternas
integritet och ge plats för anhöriga,
och dels för att minska risken för
smittspridning.
– Redan nu är vi färdiga med vårt nya
konferenscenter. Mötes- och föreläsningssalar
har flyttats till ett eget hus
och på så vis har stora ytor frigjorts för
vård i sjukhusets befintliga byggnader,
säger Bo Orlenius.

I det nya konferenscentret får också
sjukhusets studenter och forskare större
och mer ändamålsenliga lokaler, där
de bland annat kan träna praktiska moment
och vårdscenarier i en simulerad
vårdmiljö. Även sjukhusets fackbibliotek
flyttar hit. Målet är att skapa bra
möjligheter för utbildning och forskning
i fortsatt nära samarbete med den
Medicinska fakulteten vid Linköpings
universitet.
– Hela förnyelsearbetet handlar i
grunden om att skapa en hälsofrämjande
miljö med mer lättarbetade och
funktionella lokaler, där medarbetare
och avdelningar får förutsättningar att
i ännu högre grad än idag kunna hjälpas
åt för att ge våra patienter en trygg
och säker vård.