Attraktiva tätorter växer – ger mer service till bygden

0
185

När det gäller målet 200 000 invånare
år 2050 har landsbygden och våra fyra
stora tätorter utanför Umeå stad en lika
självklar del i det som Umeå stad. En
satsning på staden är också en satsning
på landsbygden och tvärtom. Stad och
landsbygd är ömsesidigt stärkande.
Tätorterna Hörnefors, Holmsund,
Obbola samt Sävar är platser som på
sikt föreslås få betydande tillväxt.

Umeås landsbygd är en välmående
del av kommunen med en befolkningsutveckling
som motsvarar
Umeås. Den starkaste befolkningsökningen
märks vid kusten och på landsbygden
nära Umeå. Som alternativ till den starkt
förtätade centralorten finns här möjligheter
till boenden med närhet till naturen
och rekreationsområden. Med plats för
småhus, men också förtätningar av byar i
utvecklingsstråken.
Ökad befolkning ger större underlag
för utvecklad service vilket är viktigt eftersom
orterna har stort omland och fungerar
som servicepunkt för stora delar av
kommunens landsbygd.
Botniabanan och framtida Norrbotniabanan
skapar goda förutsättningar för utveckling
för Hörnefors och Sävar. En
stark utveckling föreslås även för samhällen
som Obbola och Holmsund.

Med 15 kilometer till universitetet och
Norrlands universitetssjukhus, några av
de största arbetsplatserna i Umeå, och endast
11 kilometer till flygplatsen och goda
bussförbindelser är Holmsund attraktivt,
särskilt med sitt läge nära havet.
I Holmsund arbetar kommunen just nu
med att ta fram en detaljplan för ett nytt
bostadsområde intill Lövö backen för att
kunna erbjuda ett attraktivt boende i de
centrala delarna av samhället. I huvudsak
fristående småhus om marken tillåter det.
Om allt går som det är tänkt kan det finnas
möjlighet för fördelning av småhustomter
hösten/vintern 2018.
För Djupsundsudden i Holmsund påbörjades
en detaljplan för några år sedan
där tanken var att skapa ett helt nytt bostadsområde
för småhusbebyggelse. Ett
drömboende nära havet, men ändå inte så
långt från Holmsunds centrala delar och
Umeås stadsliv. Planarbetet för området
är inte prioriterat just nu. Meningen är att
nära samråd ska ske med grannar och berörda
under vägens gång.
Nyligen berättade också Leif Danielsson
om sina planer för 3 000 bostäder i
det gamla industriområdet vid Djupvikshamnen
i Holmsund. En komplett stadsdel
med bostäder och servicefunktioner
med sikte att börja bygga 2019. Ansökan
om en ny detaljplan är inlämnad till
Umeå kommun.
För att göra tågtrafiken mer konkurrenskraftig
krävs förutom tätare turer och kortare
restider även förbättrad kapacitet. I dag råder
kapacitetsproblem på sträckan Holmsund-
Umeå Central, Gimonäs-Umeå Central, och
därför utreder Trafikverket en ombyggnad
till dubbelspår längs delsträckan Gimonäs-
Umeå Central.

Det fortsätter att byggas småhus i Hörnefors
och nu planläggs Västermalm norr
om förskolan Paletten. Under förutsättning
att inga hinder föreligger planeras
för projektering i höst med en fördelning
av ett tjugotal småhustomter våren 2018.Intresseanmälan för detta område
kommer att kunna lämnas i samband
med att man kan fastställa tidsplanen
efter sommaren 2017.
OF Bygg har för avsikt att bygga ett
30-tal bostadsrätter i centralt läge vid
Bruksgatan precis norr om ICA i
Hörnefors och har fått markanvisning
av kommunen.

Text: Anders Olow