Bostäder gör Kungens kurva till ny levande stadsdel

0
378

Kungens kurva är Sveriges största
shoppingområde.
Nu planeras för en utbyggnad
med bostäder, nytt shoppingcenter
– och en betydligt vänligare
trafikmiljö. 10 000 personer kan
flytta in i cirka 4 200 lägenheter
från och med 2021 om planerna
går i lås.

Varje år besöker 30 miljoner människor
Kungens kurva och Skärholmen,
och gör det därmed till
Skandinaviens största handelsområde.
Kungens kurva ensamt är Sveriges största.
Ikea var de första att öppna 1965 och
sedan dess har området utvidgats rejält i
etapper med flera stora aktörer inom
handel.
Nu sjösätts planerna att ge Kungens
kurva en mer stadslik utformning med en
starkare koppling till Skärholmen. För
första gången planeras bostäder och
gång- och cykelbanor som ett miljövänligt
trivsamt nät i området. Kungens kurva
och Skärholmen förvandlas till regional
stadskärna.

En viktig utgångspunkt för planerna
är att det nya bostadsområdet
utvecklas till en levande hållbar
stadsdel med en mix av god
service och grundläggande
infrastruktur som till exempel
vård, skola, förskolor,
dagligvaruhandel, kommunikationer
och grönområden.
Inte minst tillgången till
Gömmarens naturreservat med
sina vandringsstigar, löpspår och
elljusspår. Allt hänger ihop.
Uppdraget är att göra hela området,
Kungens kurva och Skärholmen,
mer sammanhållet och tillgängligt
för alla. Ett arbete som görs tillsammans
med Trafikverket gällande förbifarten, SSL
för Spårväg syd, näringslivet i shoppingområdet,
fastighetsägare, Kungens kurva
företagarförening och Stockholms stad,
tack vare det angränsande Skärholmen.
– Vi vill att det ska bli enklare att både
nå och röra sig i Kungens kurva som gående
och cyklist, därför gör vi flera satsningar
på gatumiljön, säger Sara Andersson,
kommunens områdesstrateg för
Kungens kurva.

Tangentvägen som löper inne i det
centrala området blir ny huvudgata och
utformas för att göra det tryggare och
säkrare för gående och cyklister.
Det stora trafikprojektet Förbifart
Stockholm som beräknas pågå fram till
2026 kommer bland annat att göra det
enklare för trafikanter att ta sig till Kungens
kurva. Som en del av arbetet har en ny
gång- och cykelbro byggts över E4/E20
som invigs i vår.
I planerna för Spårväg syd, som ska gå
från Älvsjö till Flemingsberg via Kungens
kurva, har Ikea redan lovat att bidra med
22 miljoner kronor till en hållplats utanför
varuhuset. Ikea som äger en stor del
av marken runt varuhuset inklusive shoppingcentret
planerar själva för ett kraftigt
utökat shoppingområde. (Mer om Ikeas
planer på nästa sid 22).
Först ut när det gäller framtida bostäder
är KF Fastigheter som äger de gamla
LM Ericsson-husen vid Heron City och
marken bort mot City Gross där det idag
är skog.
I januari skrev Huddinge kommun och
KF Fastigheter ett intentionsavtal som
innebär att man är överens om att ”pröva
om KFF:s fastigheter i Kungens kurva
samt kommunens intilliggande mark kan
planläggas för bostäder”.
Redan nu tänker man sig att det kan
byggas cirka 4 200 lägenheter med kompletterande
service i området.
Vår fastighet i Kungens kurva har
mycket goda förutsättningar för att utvecklas
till en levande och dynamisk
stadsdel. Här finns närhet till natur, handel,
kultur och infrastruktur, säger Helena
Liljedahl, vd på KF Fastigheter.

Under 2017 kommer ett planprogram
att utarbetas, därefter kommer exploateringsområdet,
som är på totalt 155 000
kvadratmeter mark, att delas upp i olika
etapper och arbetet med detaljplanerna
påbörjas. Inflyttning i den första etappen
beräknas att ske 2021.
Den nya stadsdelen kommer att behöva
ett flertal skolor och förskolor, ytor för
dem planeras ingående i planprogrammet.
Behovet av antal platser och lokalisering
av grundskola/grundskolor ska tas
fram under programskedet.
Kungens kurva är angiven som regional
stadskärna i landstingets ”Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen”,
det vill säga ett område som ligger utanför
city men som ska avlasta city med
kontor, bostäder och kommunikationer.
Kommunen arbetar därför med en
plan för den fortsatta utvecklingen av
Kungens kurva, med plats för både fler
bostäder och hotell. Enligt kommunens
ansökan till Sverigeförhandlingen som
berör Spårväg syd, finns det plats här för
6 500 nya bostäder.
En tanke är att flytta gränsen för Gömmarens
naturreservat mot Flottsbro för
att få in attraktiva bostäder i skogskanten
bakom Kungens kurva.
– Vi kommer att få en tätare struktur
genom att få in fler bostäder, men handeln
kommer att fortsätta att vara drivkraften
i Kungens kurva, säger Sara Andersson.
Det här är dock en process på flera år.