Cykla mera, tryggt och säkert …

0
101

Norrköping har alla
förutsättningar att vara en
riktigt bra cykelstad. Vi är
på god väg men det finns
mer att göra.

Målet är att det hållbara
resandet ska öka, det
vill säga gång, cykel,
buss och spår. – Det
har också ökat här i Norrköping i
takt med att bilanvändandet minskat.
Resandet har alltså blivit mer
hållbart och det är en trend vi vill
uppmuntra, även cykelåkandet, säger
Käti Lingenäs Güthlein.
Antalet Norrköpingsbor på cykel
har ökat, åtminstone på längre
sträckor, det vill säga 5 kilometer
och däröver. Medan de korta resorna
har minskat. Från kommunens
sida tittar man därför på vilka åtgärder
som krävs för att fler ska
välja möjligheten att ta cykeln.
– Det finns naturligtvis många
olika insatser vi kan och behöver
göra och det skiljer sig också från
stadsdel till stadsdel, påpekar Käti
Lingenäs Güthlein. Hageby-Navesta
ligger till exempel bra till medan
det är sämre ställt på andra håll.

Vissa delar av staden behöver definitivt
bättre och säkrare
cykelvägar, påpekar hon. Trots
det kan cykelåkandet där vara
ganska väl utbrett, medan boende
i andra delar av Norrköping, som
redan har bra cykelvägar, ändå
väljer bort cykeln.
Det politiska målet under
innevarande mandatperiod,
fram till 2018, är att det korta
cykelåkandet – fem kilometer och
mindre – ska öka till 20 procent.
Längre resor bör under samma
period öka till 10 procent.
– Det är det målet vi nu jobbar mot
och själv tycker jag att Norrköping
har alla förutsättningar att vara
en idealisk cykelstad. Vi har en
relativt bra terräng och inga långa
avstånd. Samtidigt gör stadskärnans
täta struktur att det är enklare
och smidigare att ställa cykeln och
promenera där. Centralt belägna
cykelparkeringar är med andra ord
också viktiga.

En sak som Käti Lingenäs Güthlein
gärna lyfter fram är vikten av att det
ska kännas bra att cykla, att det ska
kännas tryggt och säkert. I synnerhet
nu när målet är att ännu fler ska
cykla till jobbet, skolan och affären.
– Det är utgångpunkten i alla de
cykeluppmuntrande åtgärder som
vi tittar på. Utvecklingen att fler
ska gå eller cykla tror jag de flesta
tycker är bra. Det handlar ju om
miljön i innerstaden och trivseln
där, både för boende och besökare.
Det blir både renare och tystare.
Det är alltså en hälsofråga, alla
mår bra av att fler cyklar, inte minst
cyklisten själv.
– Ytterligare en aspekt är
Norrköpings tillväxt. När befolkningsmängden
ökar, ökar antalet
resor. Om fler cyklar innebär det
kortare restid för alla trafikslag,
eftersom cykeln är yteffektiv.