Dialog med invånare och företagare för framtidens Täby

0
112

Det nya Täby 2030 är den översiktsplan som presenterades
för sju år sedan och fortsätter nu att utvecklas
med sikte på 2050 för en utveckling av Täby stadskärna
med fler bostäder, arbetsplatser, kommersiell och offentlig
service, rekreation och kulturliv.
Här pågår nu planering för mellan 9 000-10 000
bostäder och över 4 000-5 000 arbetsplatser, skolor,
förskolor, vård- och omsorgsboende och andra servicefunktioner
med möjlighet att bygga än fler bostäder.
Utvecklingen är en angelägenhet för Täbys invånare
som därför bjudits in till dialoger kring den fördjupande
översiktsplanen genom webbenkäter och dialogmöten.
Bland de över 700 beskrivningar på vilka platser som
är populärast och vilka som kan utvecklas än mer placerade
sig Täby centrum överst i båda kategorierna.
Centrala Täbys parker är populära, medan bland annat
E18, området vid Tibblebadet och runt Åva gymnasium
behöver utvecklas.
Naturupplevelser, bostadsnära grönområden och
möjlighet till lugn och ro prioriteras högt.
Många anser också att trafiksäkerheten behöver förbättras
och biltrafik och buller minskas. Det behöver bli
enklare att gå, cykla och resa med kollektivtrafik.
Kommunikationer till City, Arlanda och västra
Stockholm behöver bli bättre och det behövs fler bostäder
för olika målgrupper, utbyggd lokal service och förbättrade
möjligheter att idrotta efterfrågas.
Synpunkterna ligger till grund för det samråd som
beräknas pågå till sommaren och planprocessen i sin
helhet beräknas vara klar till mitten av 2018.
– Dialogen är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet
med planen för centrala Täby, säger Joachim
Quiding, Samhällsutvecklingschef.
Mer info: www.taby.se/stadskarnan