Investeringar i Norrköpings hamn stärker östgötaregionen. Storsatsning på Pampushamnen

0
262

Pampushamnen

Norrköpings hamnOla Norrköpings hamnParallellt med att hamnverksamheten
fasas ut vid
Inre hamnen gör Norrköpings
Hamn en storsatsning med
fokus på Pampushamnen på
Händelö.

Fram till 2023 kommer Norrköpings
kommun och Norrköpings
Hamn AB att göra stora
investeringar i bland annat en
fördubblad kajlängd, förlängd hamnbassäng
och en kraftigt utökad hamnplan.
Hela 100 000 kvm markyta ska anläggas
för en växande hantering av containers,
trävaror, papper, projektlaster och annat
gods.
– Utbyggnaden är en strategisk investering
där vi tryggar regionens tillväxtmöjligheter
för lång tid framåt,
säger Ola Hjärtström, marknadschef
på Norrköpings Hamn, som betonar att
hela östgötaregionen
är beroende av en
modern hamn med stor kapacitet och
smarta logistiklösningar.
– Investeringen som vi nu gör i de yttre
hamnområdena, med Pampushamnen i
spetsen, handlar övergripande om att
befästa Norrköping och hela regionens
framtida position som en av landets starkaste
logistiknoder.

Att Norrköping med sin närhet till stora
produktions- och konsumtionsområden
har ett ytterst fördelaktigt logistikläge
är det knappast någon som ifrågasätter.
Här sammanstrålar och passerar olika
godstransportstråk, även flera större vägar
– E4, E22, samt ett antal riksvägar
– som samtliga bidrar till Norrköpings
logistiska attraktionskraft, där hamnen
onekligen har en nyckelfunktion. Det
tillsammans med det starka kluster av
diverse transport- och logistikföretag
som har Norrköping som bas för sin
verksamhet.
Flera stora aktörer har därför valt att
etablera sin svenska och nordiska distributionsverksamhet
just här. Bland annat
Rusta som byggt ett nytt centrallager på
hela 63 000 kvadratmeter i nära anslutning
till Norrköpings hamn.
– Att handelsföretag som Rusta och
Stadium har satsat, och att Holmen valt
att förlägga Skandinaviens största sågverk
just här i Norrköping är absolut
ingen tillfällighet. Många verksamheter
är på liknande sätt helt beroende av
tillgången till en kapacitetsstark hamn,
säger Ola Hjärtström.
Norrköpings hamn har med andra
ord en stor betydelse för både det lokala
och regionala näringslivet, även när det
gäller att stimulera och locka företag att
etablera verksamhet här.
– Tack vare många lageretableringar
och den kringliggande industrin har vi
som hamn en bra balans mellan import
och export. Här kommer råvaror och
konsumentprodukter in, och mycket av
regionens export fraktas ut, exempelvis
papper från Holmen och BillerudKorsnäs
samt ABB och Siemens turbiner och
transformatorer.

Ola Hjärtström lyfter speciellt fram containersidan
som växt kraftigt efter att
den nya containerterminalen togs i bruk
för fem år sedan. Samtidigt byggdes hela
farleden ut till hamnen. Den både breddades
och fördjupades för att kunna ta
emot de allt större fartygen som trafikerar
Östersjön. Satsningarna visade sig
snabbt ge önskat resultat.
– Inom just containertrafiken har vi
en otrolig tillväxt. Bara under de senaste
tio månaderna har vi haft en ökning med
hela 55 procent jämfört med föregående
år, säger Ola Hjärtström, som ser det som
ett tydligt bevis på att marknadsandelar
tas från andra hamnar. Förutsättningarna
att växa ytterligare är alltså synnerligen
goda, för det ska vi göra, menar han.
– Det vi nu investerar är en långsiktig
satsning som självklart ska ge avkastning.
Allt måste bära sig kommersiellt. Det innebär
att hamnverksamheten måste växa vidare,
vilket känns både inspirerande och
utmanande. Det handlar ju ytterst om att
bidra till framtidens Norrköping.