Kraftfull satsning på energibesparing- Minskning med 20 procent per år till 2020

0
157

DrakfastigheterFram till år 2020 kommer
Sundsvalls kommun och de
kommunala bolagen att
genomföra ett stort antal
energibesparande åtgärder.
Merparten gäller åtgärder
inom Drakfastigheters
bestånd, inte minst de
energikrävande idrottsanläggningarna

– Vi tar vårt klimatansvar på
stort allvar. Den årliga energiförbrukningen
ska därför vara sänkt med
20 procent fram till 2020. Samtidigt
ska koldioxidutsläppen sänkas med 50
procent i våra fastigheter med utgångspunkt
från 2009 års värden, säger
Björn Storgärd, sektionschef för Drakfastigheters
projektverksamhet.
Totalt handlar det om cirka 400
miljoner kronor som Sundsvalls
kommun avsatt att användas för de
fastigheter som Drakfastigheter förvaltar.
– Målsättningen är att vi 2020 ska
ha sänkt förbrukningen i våra fastigheter
med 22 Gwh, det motsvarar den
årliga normalförbrukningen för cirka
1000 normalvillor, påpekar Björn
Storgärd.

För att ha full kontroll i genomförandet
av alla projekt har Drakfastigheter
valt att själv styra över hela processen,
med projektering, upphandling
och själva utförandet.
– Vi har också valt att först och
främst skjuta in oss på de stora användarna,
stora skolor, idrottsanläggningar
och arenor. Dessutom projekt
med möjlighet till stor repeterbarhet,
främst förskolor som i stort sett är
enhetligt byggda, de flesta under
samma tidsperiod. Det gör att vi kunnat
ta fram en gemensam åtgärdsplan,
förklarar Björn Storgärd.
Han berättar att man dessutom valt
att främst rikta in energisparåtgärderna
i projekt där det även finns behov
av underhåll och verksamhetsanpassning.
Det vill säga, att göra allt
på en gång.
Ett före detta AMU-center i Birsta
blev ett första testprojekt med en rad
traditionella energisparåtgärder. Klimatskalet
tätades med ny isolering
och nya fönster. Belysning, värmesystem,
ventilation och styrsystem byttes
ut. Målet var 20 procent energibesparing
eller mer. Det blev hela 30.
– Och dessutom till en betydligt
lägre kostnad än vi trott. Det blev
alltså en stor effekt med relativt enkla
åtgärder. Ett välkommet kvitto på att
vi tänkt rätt, säger Björn Storgärd.

En stor förskolesatsning är nu i full
gång, en process som föregicks av en
problematik som nu fått en perfekt
lösning. All teknik för drift och underhåll
var trångt och besvärligt placerad
på förskolornas vindar.
– Vi rev helt enkelt bort det gamla
och ersatte det med ett nytt teknikutrymme
för ventilation, styrreglering
och värme. Det byggs färdigt på
verkstad för att sedan anslutas till befintliga
rör- och kabelsystem. Likadant
på varje förskola. Enkelt och
rationellt med snabb byggtid på
plats.
Energimässigt då? De första uppmätta
värdena visar på en energieffektivisering
på cirka 40 procent.
Men det enskilt största energieffektiviseringsprojektet
pågår just nu
vid Gärdehov, där ett antal idrottsanläggningar
ska åtgärdas: två ishallar,
en curlinghall och en bandyplan. Två
befintliga kylanläggningar ska ersättas
av en stor gemensam som ska vara
i drift hösten 2016. Belysning,
ventilations- och styrsystem ska också
bytas ut. Faktum är att över 10
procent av den totala besparingen
inom Drakfastigheter kommer att ske
just här.
– På området ligger också Nordichallen,
en inomhushall för fotboll,
där för övrigt Gladiatorerna spelats
in ett flertal gånger, säger Björn
Storgärd. Den och övriga lokaler
kommer i fortsättningen att värmas
upp av återvunnen värme från ishallarnas
kylanläggning. Sammantaget
blir det en mycket stor energivinst,
påpekar han, en besparing på hela 2,8
gigawatt-timmar.

Men innan det kan bli aktuellt med
eventuella fortsatta inspelningar av
Gladiatorerna i Nordichallen, måste
den först bli färdig efter en stor takrenovering
där hela taket ska bytas ut.
Ett arbete som kommer att vara slutfört
efter sommaren då Nordichallen
åter blir bokningsbar. På sikt jobbar
Drakfastigheter
även för att skapa en
långsiktigt hållbar lösning så att taket
slipper skottas vintertid.
– Vi fortsätter nu enligt planen mot
2020. Hittills har vi sparat mer energi
än vi räknat med, så min förhoppning
är att vi ska få ett bättre utfall på det
mål vi satt upp om en årlig besparing
på 20 procent, avslutar Björn Storgärd.