Lunds nya Station utformas för framtiden

0
338

Tågresandet och annan kollektivtrafik
ökar i snabb takt.
En vanlig vardag stiger 40 000
människor av och på tågen på Lund
C. Om drygt tio år räknar man med
bortåt det dubbla, runt 70 000
resenärer. Stationen är i stort behov
av anpassning och modernisering till
den utvecklingen.

Det är inte antalet spår som är problemet,
men väl allt runt omkring;
stationsmiljön för gående,
cyklister, stadsbussar, regionbussar, fjärrbussar,
bil och taxi. Enbart cykelparkeringen
behöver utökas från ca 3 500 till 7 000.
– I dag kan man inte säga ”Vi möts vid
centralen” för ingen vet var man menar,
säger Daniel Hansson, planarkitekt på
Stadsbyggnadskontoret och projektledare
för Lund C. Stationen måste bli tydligare.
Centralstationen är kärnan i utvecklingen
av Lund C, men också en del
av en helhet med till exempel Clemenstorget,
där den nya spårvägen ut till universitetsområdena,
forskningsanläggningarna
och nya stadsdelen Brunnshög
kommer att starta.
Clemenstorget och Bangatan kan
öppnas upp och utvecklas till två attraktiva
stadsrum som flätas ihop med det
historiska Lund.

Även den västra sidan är en viktig del av
helheten och skulle kunna stärkas genom
nya lokaler för service och handel.
Det är viktigt att inget av den nya stationen
uppfattas som en baksida.
– Vi måste samla flödena av människor
från och till stationen på ett smidigt och
naturligt sätt, säger Daniel Hansson. I
dag finns det en barriär mellan den östra
och västra sidan som vi vill få bort.
Det finns tre kopplingar mellan den
östra och västra sidan av spårområdet.
Den äldsta passagen ligger i söder med
en gångtunnel under spåren. I norr, vid
nya kommunhuset, finns en väderskyddad
bro med trappor ned till spåren. Mitt
emellan dem ligger Mittelbron, där den
nya stationen kommer att byggas.

Själva centralstationen vill man ska
upplevas som en sammanhållen byggnad
som spänner över spåren vid det läge
där Mittelbron i dag ligger, med entréer,
fasader och uttryck av hög klass
mot både västra och östra Lund.
– Men den får inte se ut som en flygplats,
stationen måste likna Lund, vara
en del av Lund, säger Daniel Hansson.
Inbjudan gick ut till 21 olika arkitektkontor
att komma in med idéer. Fyra gick
vidare, två svenska och två danska, och de
har nu kommit in med sina förslag.
Nu ska en särskild bedömningsgrupp
från Lunds kommun och Jernhusen (bolaget
som äger själva stationen) med
hjälp av utomstående experter utvärdera
förslagen. I sommar beräknar man kunna
presentera vilket eller vilka av förslagen
som blir aktuella att arbeta vidare
med. (Se presentationerna här intill).
– I förslagen finns många intressanta
idéer på hur stationen och stationsområdet
ska utvecklas tillsammans. Vårt
mål är att få ett varierat och tryggt område
med verksamheter som bidrar till
att fler väljer kollektivtrafiken, säger
Rolf Larsson, regionchef på Jernhusen.
De här förslagen till den nya stationen
är en del av hela det ramprogram som
Lunds kommun formulerade för Lund C
och som togs fram av stadsbyggnadskontoret
tillsammans med Tekniska förvaltningen
i Lund för två år sedan.
Ramprogrammet ligger till grund för de
detaljplaner för området som kommer
att tas fram efterhand.