Så utvecklas landsbygden hand i hand med förtätning av staden

0
269

Förtätning och landsbygd hänger ihop
och ger draghjälp åt varandra.
– Samtidigt som vi förtätar Umeå stad
har byarna omkring tätorten aldrig varit
så stora som nu, och större kommer de
att bli, säger Pernilla Helmersson, samhällsplanerare,
Umeå kommun.
– Därför pratar jag hellre om strukturer
än geografiska områden.

Folkmängden i Umeå har ökat dramatiskt
under de senaste 30 åren, mest i
tätorten, men även om pendlingsströmmarna
går främst från landsbygden
till tätorterna, så bor en lika stor andel av
kommunens invånare på landsbygden i dag
som det gjorde på 80-talet. Nästan var tredje
kommuninvånare har valt att bo utanför
Umeå tätort och på landsbygden erbjuds
några av de mest attraktiva
livsmiljöerna i kommunen.
Men många skillnader kvarstår:
• Människorna på landet är i genomsnitt
äldre än de i tätorten.
• På landsbygden bor det en högre andel
barnfamiljer, medan det är vanligare
med ensamboende i tätorten.
• Sysselsättningen är generellt sett högre
på landsbygden jämfört med tätorten.
• Den disponibla inkomsten är större på
landet än i tätorten.

Uppgifterna har tagits fram av ansvariga
för den övergripande planeringen i Umeå
kommun och är några av de omständigheter
som ligger till grund för planeringen
av orternas framtid på landsbygden.
– Underlaget visar att Umeå landsbygd
är en välmående del av kommunen,
säger Pernilla Helmersson. Och i vår planering
är landsbygden en självklar del av
scenariot med 200 000 invånare 2050.
– Det är viktigt att ta tillvara landsbygdens
och byarnas särskilda kvaliteter och
även skapa möjligheter både för dem som
vill bo kvar och dem som vill bosätta sig på
landsbygden. Eftersom inriktningen är tät
blandstadsbebyggelse i staden får
tätorter utanför Umeå och byar
en viktig roll för att erbjuda
bland annat småhusboende vilket
det finns stor efterfrågan på.
Pernilla Helmersson menar att ny bebyggelse
bör komplettera den befintliga
på landsbygdsorterna och i första hand
lokaliseras till byar vid de kollektivtrafikstråk
som finns i dag. Det ger ökat underlag
till service och kollektivtrafik och ger
livskraftiga byar.
Tillväxtscenariot är ambitiöst. Holmsund,
Hörnefors och Sävar kan mer än fördubbla
sin befolkning på lång sikt. I Sävar
centrum har det redan påbörjats byggande
av flerfamiljshus, men vidare detaljplaner
får vänta till beslutet om exakt var
Norrbotniabanan ska gå. Även i Holmsund
och Hörnefors pågår arbete för att bygga
nya bostäder.

Utveckling i dessa fyra tätorter är centralt,
menar Pernilla Helmersson. Det ger
större underlag för utvecklad service vilket
är viktigt eftersom de har ett stort omland
och fungerar som servicepunkt för
stora delar av kommunens landsbygd.
I scenariot för 200 000 invånare pekas
fem bystråk ut med byar som redan i dag
har en stark utveckling samt i många fall
både skola och affär och därför potential
att utvecklas vidare. Bystråken kan liknas
med pärlband där byar knyts samman
med regional busstrafik och målet är hållbar
utveckling.
– Botniabanan och framtida Norrbotniabanan
skapar förutsättningar för hållbart
resande och befolkningstillväxt. Med flera
kopplingar till resecentra underlättas
möjligheter att gå, cykla och resa kollektivt
vilket möjliggör minskat bilresande, säger
Pernilla Helmersson som hellre vill prata
strukturer än geografiska områden.
– Komplettering av stad och landsbygd
hänger ihop, säger hon. När Umeå kommun
växer mer än förväntat, så växer vi
även utanför staden. Byarna omkring
Umeå har aldrig varit så stora som nu.
Många har en befolkningstillväxt som
ligger skyhögt över hela kommunens.
Med bibehållen andel på ca en tredjedel
av Umeå kommuns invånare utanför staden
kommer det att år 2050 bo över 65 000
människor i orterna utanför tätorten.
– Umeå kan erbjuda väldigt varierande
livsmiljöer. Det är en enorm styrka, säger
Pernilla Helmersson och lyfter även de
stora resurser för utveckling som finns i
hela kommunen som potential för näringslivsutveckling
och inte minst besöksmålsutveckling.
Stadens och landsbygdens
utveckling fungerar ömsesidigt
stärkande på alla områden, avslutar
Pernilla Helmersson.

Text: Anders Olow