Umeås sex strategier för hållbar tillväxt

0
213

Umeå växer snabbt, även med europeiska
mått, och målet för kommunen är
200 000 invånare senast 2050.
Nästan alla Sveriges kommuner vill få
fler invånare då befolkningstillväxt förväntas
bidra till ekonomisk tillväxt. Utan
tillväxt blir det stagnation. Utmaningen är
att styra utvecklingen hållbart ur ekologiska,
sociala och ekonomiska perspektiv.
Umeå kommun har sex stycken utvecklingsstrategier
för att klara just det.

Åtta av tio invånare bor i städer, och
allt fler vill bo i stadsmiljö. I en rapport
från Tillväxtanalys, Myndigheten
för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser, beskrivs hur de större städerna
fått en ökad betydelse för Sveriges
konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter.
Glo bali seringen, tjänstesamhället och den
ökade betydelsen av kunskapsintensiv industri
har förstärkt effekten.
Rapporten skriver: ”Det man från politiskt
håll konkret kan göra för att bejaka
denna utveckling och stimulera tillväxten
i Sverige är att investera i infrastruktur
och förändra bostadspolitiken. Därutöver
behövs breda satsningar på entreprenörskap,
humankapital och kluster.”
Slutsatsen i rapporten är att ”en framgångsrik
ekonomi präglas av attraktiva och
välfungerande storstadsmiljöer som kan attrahera
kunskapsintensiva, högteknologiska
eller tjänsteproducerande företag samt högpresterande
och välutbildade individer.”

De senaste femton åren har stadskärnan
förändrats. Staden har vänts mot älven
och en rad parker har tagit plats som tillsammans
bildar vår stadspark. Bilen har
fått maka på sig till förmån för de människor
som nu vistas där, tidigare breda körfält
har blivit populära parkytor. Det har
byggts nya gallerior och hotell, det har
startats nya världsledande restauranger
och barer – och nu allt fler nya bostäder.
Fler människor ökar köpkraften vilket i
sin tur lockar företag att etablera sig.
Företag i täta miljöer får fördelar av en stark
marknad, tillgång till specialiserade underleverantörer,
konsulter och medarbetare.

I större städer är andelen privat tjänstenäring
och forsknings- och kunskapsintensiva
tjänster betydligt större än i mindre
orter. För Umeås del är planerna för
större utrymme och förutsättningar för
mer tillväxt i sjukhus- och universitetsområdet
ett led i den utvecklingen. Universitetsstaden
ska bli en stadsdel för utbildning,
sjukvård och forskningsrelaterad
verksamhet i internationell toppklass.
Det innebär en gradvis omvandling till
en stad med blandad bebyggelse och
blandade verksamheter.
Större städer har även möjlighet att utveckla
ett rikt kulturutbud och växande
fastighetsvärden.
Umeå har formulerat arbetet för den
här utvecklingen i sex strategier:

Femkilometersstaden –
den täta staden!
Det ska vara enkelt att välja cykeln eller
promenera. Därför bör Umeås tillväxtområden
ligga närmare varandra. Om
Umeå växer inom en femkilometers radie
från centrum eller universiteten blir det
enklare att låta bilen stå.

Mer stad – komplettering
med vitaliserande kraft
En stad upplevs tryggare om många rör
sig i den vid alla tidpunkter på dygnet.
Därför ska vi bygga bort ställen som upplevs
som ”döda”. Det görs genom att
lägga till nya områden till redan befintliga
så att staden gradvis växer ihop.
Staden omvandlas successivt från dagens
uppdelning av funktioner till en kvartersstad
med tydlig stadsstruktur, blandad
bebyggelse och blandade verksamheter.

Skapa hög täthet i nya stadsdelar
En ny tät blandad bebyggelse med både
bostäder och verksamheter, liknande planerna
för Ön, kommer att ge ett ökat utbud
av service och andra nyttigheter.

Tillväxt i kollektivtrafikstråk och
omvandling av trafikleder
En ny ringled runt Umeå ger möjligheter
att omvandla befintliga till exempel vägar
och andra ytor för infrastruktur i staden.
Nya täta kvarter planeras längs de stråk
som gynnar kollektivtrafiken på bästa
sätt.

Satsa på offentliga rum och parker!
I den täta staden blir de offentliga rummen
allt viktigare, attraktiva, trygga och
upplevelserika platser och stråk med plats
för rekreation och grönska. Där finns liv
och rörelse dagar och kvällar, under alla
årstider, vilket ger ökad trygghetskänsla
för invånarna.

Alla ska vara med
En hållbar stad kan bara byggas tillsammans
med dem som ska leva i staden. All
planering ska genomsyras av öppenhet,
demokrati och jämställdhet. Vi ska utveckla
det offentliga rummet så att alla
kan vistas där på lika villkor.

Text: Anders Olow